• Türkçe
  • English

Yeditepe Üniversitesi olarak tanıtım dönemlerimizde aday öğrencilerimizi okulumuz yerleşkesinde ağırlamaktan memnuniyet duyacağımız gibi, web sitemizdeki www.gelecegiplanla.com adresindeki tercih robotu ile de destek vermekteyiz.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümümüz TM1 puanı ile öğrenci almaktadır. (7 %100 Burslu, 45 %50 Burslu, 5 %25 burslu,  15 Ücretli, tam burslu başarı sırası 33800,  yarım burslu başarı sırası 292000).

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümümüz Ticari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan lisans programlarından biri olup eğitim süresi sekiz yarıyıl olmak üzere dört yıldır.

Bilgisayar Mühendisliği, uygulayıcıların ihtiyacını saptar ve onlara anahtar teslim sistem geliştirir. Yönetim-Bilişim Sistemleri bölümü ise bilgisayar tekniklerini bilen yönetici veya yöneticiliği bilen bilgisayar uzmanları yetiştirir. Sektörle yakın işbirliği içinde uygulamalı derslere ağırlık verir. Bilgisayar mühendisliği yazılım ve bir miktar donanım derslerini kapsar. İzlediği yol kodlama ve sistem tasarım gibi analitik yetenekleri geliştirir, bunun için daha yoğun matematik ve fen bilimleri derslerini içerir. Bilgisayar mühendisleri kurumdaki etkinlikleri inceleyerek proje hazırlar. Gerek bilişimde gerekse yönetimdeki hızlı gelişme, bu iki dalı birleştiren, bilişimdeki yenilikleri anında izleyerek uygulatabilen elemanlara ihtiyaç duyulur. Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Bilgisayar mühendisliğinin gerektirdiği bilgilerin bir bölümü ile yönetim, kurumsal bilgi sistemleri, iletişim, muhasebe gibi sosyal konuları da baz alarak bilgi kazandırır. Bu şekilde yetişen elemanlar bilişimciler ve yöneticiler arasında köprü görevini üstlenir.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümümüzün amacı çağdaş bilişim uygulamalarına hâkim olan, elektronik ticaret, tedarik zinciri (karar destek uygulamaları), uzman sistemler gibi yenilikleri tanıyan, yetişkin ve çok yönlü yönetici adayları yetiştirmektir. Bölüm öğrencilerine bilişim ve yöneticilik alanlarında disiplinler arası bir eğitim olanağı sağlar.

C, C++, C#, Java, Visual Basic gibi programlama dilleri, web tasarımı, bilgisayar ağları, Microsoft müfredatına uyumlu işletim sistemleri, .net teknolojisi, SAP- ve Oracle uyumlu veri tabanı dersleri, SAP uyumlu kurumsal kaynak planlama dersleri gibi bilişim uygulamalarının yanı sıra proje yönetimi, elektronik müşteri ilişkileri, elektronik tedarik zinciri, bilgi yönetimi, bilişim sistemleri güvenliği gibi dersler de verilmektedir. Oracle ile yakın işbirliği halindeyiz. Öğretim elemanlarımız SAP'la da işbirliği halindedirler.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümümüzün öğrenim dili İngilizcedir. İngilizce düzeyi ek eğitim gerektiren öğrencilere seviye tespit sınavı uygulanarak İngilizce Hazırlık okulunda eğitim görmektedir.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümümüz, öğrencilerine Çift Anadal ve Yan dal olanakları sunmaktadır. Çift Anadal, öğrencinin iki programı birlikte bitirerek iki diploma alması demektir. Yan dal ise sınırlı sayıda ders alarak ikinci bir dalda sertifika alması demektir. Giderek artan disiplinler arası çalışma ihtiyaçları nedeniyle öğrencilerimize, bundan 20 yıl sonrasını da düşünerek bu tür programlarla ilgilenmelerini ve destekleyen üniversitelere yönelmelerini öneririz. Fakülte içinde Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Finans Bölümleri ile, Fakülte dışında İktisat, İşletme, Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi ile değişik çift anadal ve yandal uygulamaları vardır. Burslu 3.50, burssuz 3.00 ortalama barajı vardır. Yandal için burslu 3.25 ortalama barajı vardır.

 

ÇİFT ANADAL

Çift ana dal programı, her iki ana dalın mezuniyet için gerekli toplam kredi saatlerini ve bu programların diğer gereklerini yerine getirmek koşuluyla, ana dal programının toplam kredisine ek olarak en az 30 kredilik ders yüküne sahip olması gerekir. Çift ana dal programına, kayıtlı olunan programın (Yönetim Bilişim Sistemleri) en erken üçüncü ve en geç beşinci yarıyılında başvurulabilir. 

Bir öğrencinin çift ana dal başvurusunun kabul edilebilmesi için:

  • Başvurduğu döneme kadar kayıtlı bulunduğu ana dal programında (Yönetim Bilişim Sistemleri) almış olduğu derslerin tümünü başarı ile tamamlamış olması
  • Çift ana dal programı için başvuru anında ana dal programındaki (Yönetim Bilişim Sistemleri) genel not ortalamasının (CGPA) en az 3.00 (Çap programına burslu başlamak için öğrencinin genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 3.50) olması
  • Çift ana dal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere yerleştirme puanına sahip olunması gerekir.

Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift ana dal diploma programına öğrenci kabulünde, öğrencinin yetenek sınavında da başarılı olması gerekir. 

Aynı anda birden fazla ikinci ana dal programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci ana dal diploma ile yan dal programına kayıt yapılabilir. Çift ana dal programındaki öğrenci, ana dal programında yükseköğretim kurumu içinde geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci ana dal diploma programına yatay geçiş yapabilir. Çift ana dal öğrenimi süresince öğrencinin ikinci ana dal genel not ortalaması (CGPA) bir defaya mahsus olmak üzere 2.50’ye kadar düşebilir. Genel not ortalaması (CGPA) ikinci kez 2.50’nin altına düşen öğrencinin ikinci ana dal diploma programından kaydı silinir. Çift ana dal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci ana dal programından kaydı silinir. 

İkinci ana dal programından mezun olabilmek için ikinci ana dal genel not ortalamasının (CGPA) en az 2.70 olması ve programların mezuniyet koşullarının yerine getirilmesi gerekir. Çift ana dal programına devam eden öğrenciye ikinci ana dal diploması devam ettiği birinci ana dal programından mezun olması halinde verilir. Ana dal programını tamamlayan, ancak ikinci ana dal programından eksikleri kalan öğrencilerin öğrenim süresi, ikinci ana dal diploma programının bulunduğu fakültenin yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir. Ancak kredi yükünün yoğun olduğu çift ana dal programlarında uzatmaya gerek duyulması halinde ilave bir iki yarıyıl daha uzatma verilebilir. Kayıtlı bulunduğu lisans programından mezuniyet hakkını elde eden ve çift ana dal lisans programını tamamlayan öğrenciye ikinci bir lisans diploması verilir.

 

YAN DAL

Yan dal programının, ana dal derslerine (Yönetim Bilişim Sistemleri) ek olarak en az 21 kredilik ders yüküne sahip olması gerekir. Yan dal programına, kayıtlı olunan programın (Yönetim Bilişim Sistemleri)  en erken üçüncü ve en geç altıncı yarıyılında başvurulabilir.

Bir öğrencinin yan dal programına kabul edilebilmesi için:

  • Başvurduğu döneme kadar kayıtlı bulunduğu ana dal programında (Yönetim Bilişim Sistemleri) almış olduğu derslerin tümünü başarı ile tamamlamış olması
  • Yan dal programı için başvuru anında ana dal programındaki (Yönetim Bilişim Sistemleri) genel not ortalamasının (CGPA) en az 2.50 olması gerekir.
  • Burslu yan dal yapabilmek için de başvuran öğrencilerin not ortalamaları 4.00 üzerinden 3.25 olması şartı aranır. 

Aynı anda birden fazla ikinci ana dal programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci ana dal diploma ile yan dal programına kayıt yapılabilir. 

Öğrencinin yan dal programına devam edebilmesi için ana dal programındaki (Yönetim Bilişim Sistemleri) genel not ortalamasının (CGPA) en az 2.30 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yan dal programından kaydı silinir. Yan dal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin yan dal programından kaydı silinir. Yan dal sertifikası alabilmek için ana dal (Yönetim Bilişim Sistemleri) genel not ortalamasının (CGPA) en az 2.30 olması gerekir. Yan dal programına devam eden öğrenciye yan dal sertifikası, devam ettiği birinci ana dal (Yönetim Bilişim Sistemleri) programından mezun olması halinde verilir. Ana dal programını (Yönetim Bilişim Sistemleri) tamamlayan, yan dal programından eksikleri kalan öğrencilerin öğrenim süresi yan dal programının bulunduğu fakültenin yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir. Kayıtlı bulunduğu lisans programından (Yönetim Bilişim Sistemleri) mezuniyet hakkını elde eden ve yan dal programını başarı ile tamamlayan öğrenciye ise yan dal sertifikası verilir.

Yeditepe Üniversitesi bu konuda esnektir. Ancak YÖK Yönetmeliklerine göre öğrencilerin başarısız dersinin olmaması, belirli sayıda yeni programına uygun kredi alması, belirli bir ortalama tutturması, ayrıca transfer edeceği bölümü herhangi bir üniversitede kazanan en düşük ÖSYS puanlı öğrenciden az puan almamış olması gerekir. Eğer öğrenci burslu ise bu durumda yeni bölümünde burslu olması için 3.50 ortalama tutturması gerekir.

 

YATAY GEÇİŞ

Üniversitemizde Kurum içi, Kurumlar arası Genel Not Ortalamasına Göre ve Merkezi Yerleştirme Puanına Göre olmak üzere üç tür yatay geçiş mümkündür. 

  1. Kurum içi yatay geçişler, üniversite bünyesinde yer alan herhangi bir lisans programına her yıl ilan edilen geçiş şartlarını sağlamak kaydıyla yapılabilir. Lisans programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılında yatay geçiş yapılamaz. Lisans programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği lisans programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği lisans programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin lisans programlarının en düşük puanından az olmaması şartı aranmaktadır. Yatay geçiş öncesinde yabancı dil hazırlık sınıfı dışında geçirilen süre öğretim süresine dahildir. Bu bağlamda, öğretim süresi dört yıl olan herhangi bir lisans programından başka bir dört yıllık lisans programına geçiş yapan öğrencinin iki programdaki geçirdiği toplam öğretim süresi yedi yılı aşamaz. Bu süreler, öğretim süresi beş yıl olanlarda sekiz yılı ve altı yıl olan programlar için ise dokuz yılı aşmayacak şekilde belirlenmiştir.
  2. İkinci bir yatay geçiş yöntemi de Kurumlar arası Genel Not Ortalamasına Göre yatay geçiştir. Bu geçişe ait genel kural ve prensipler her yıl Haziran ayı içinde olmak üzere yılda bir kez üniversitemiz web sayfasında ilan edilmektedir. Detaylar hakkında web sayfamızdaki yatay geçiş sekmesi ziyaret edilebilir.
  3. Üçüncü tür yatay geçiş ise Merkezi Yerleştirme Puanlarına göre kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş türüdür. Bu geçiş türünün genel kural ve prensipleri her yıl Haziran ayında ve Ocak ayında olmak üzere iki defa yayınlanmakta ve üniversitemiz web sayfasında ilan edilmektedir.  Yine detaylar hakkında web sayfamızdaki yatay geçiş sekmesi ziyaret edilebilir.

 

DİKEY GEÇİŞ

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümümüz dikey geçiş (DGS) yolu ile de öğrenci kabul etmektedir. Kontenjanlar ve puanlarla ilgili bilgiler her yıl Temmuz ayı içerisinde ÖSYM tarafından yayınlanan Dikey Geçiş Kılavuzu'ndan takip edilebilir.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümümüzde öğretim kadromuz tam zamanlı 7 öğretim üyesi, doktoralı 1 eleman, tümü doktora öğrencisi 4 asistan ve çoğu sektörden gelen 13-20 arasında ek görevli öğretim elemanından oluşmaktadır. Öğretim elemanlarımızdan biri Microsoft 2007-8 en değerli Kişi ödülünü almıştır. Bir diğeri TÜBİTAK proje değerlendirme panellerine davet edilmiştir.

Yönetim Bilişim Siztemleri Bölümümüzde her öğrenciye bir danışman atanır ve öğrencilerin ders programları bu danışmanlar tarafından yönlendirilir. Öğrencilerin diğer ihtiyaçlarına da mümkün olabildiğince cevap verilir.

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümümüzde verilen Ağ Uzmanlığı 1,2,3,4 derslerini alan öğrenciler başardıkları taktirde Cisco Sertifikalı Ağ Uzmanı unvanını alabilirler. Bölümümüz Microsoft Academic Alliance üyesi olup bir dizi derslerimizin müfredatı Microsoft ile uyumlu hale getirilmiştir. Benzeri bir anlaşma Oracle ile de yapılmıştır. Müfredatımız SAP'ın önerilerine göre düzenlenmekte ve öğretim elemanlarımız bu konuda işbirliği halindedir. Staj ve Bitirme Ödevi yükümlülükleri de öğrencinin uygulamalarla ve sektörle temasını sağlar.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümümüzde 40 iş günlük staj zorunluluğu vardır. Bu staj üçüncü yıl (altıncı yarıyıl) sonunda yapılır. Microsoft, Finansbank, Turkcell, Netaş, Arçelik, Siemens gibi kuruluşların çeşitli bölümlerinde staj yapan öğrencilerimiz mevcuttur. Staj yaptıkları kurumlarda iş bulan öğrencilerimiz vardır. Bazı öğrenciler bitirme ödevlerini de stajla ilgili konuda yaparak uzmanlaşmaktadırlar.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümümüzün Hollanda, Almanya, Avusturya, Fransa, İsveç, İspanya, Polonya ile Erasmus çerçevesinde anlaşması, ABD ve Kanada’daki değişik üniversitelerle mübadele çerçevesinde anlaşmaları vardır. Bu yıl 15 öğrencimiz Erasmus bursu kazanmıştır.

Girişimcilik açısından yeni bir işe atılabilmek için gerekli olan şeylerin başında özgüven, yeterli bilgi ya da o konuda eğitim almış olmanın yanı sıra sermayeye ihtiyaç vardır. Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü öğrencilerine gerekli olan özgüven, eğitim ve  deneyimi sağlamaktadır.

Kesin bir cevabının olmamasıyla beraber ulaşım kolaylığı, insan gücü kalitesi, demografik ve coğrafik özellikler, faydalanılabilecek kamu kaynakları, ulusal ve uluslararası fuar etkinlikleri ve seçilen iş kolunun o bölgeye uygunluğu doğrultusunda yapılan pazar araştırmaları girişimcilik için en uygun şehre ulaşmanızı sağlayacaktır.

Girişimcilik doğuştan gelen bir yetenek olmadığı için alınan eğitim ile kişinin bu yönü geliştirilebilir. Daha farklı ve değişik bakış açılarından etkilenerek kendi girişimcilik fikirlerini ortaya koyabilir. Biz de okulda verdiğimiz eğitimlerle hem kişinin girişimcilik yönünü beslemekte hem de gerekli alt yapıyı onlara sağlamaktayız.

Hemen hemen her meslek dalında olduğu gibi iyi bir eğitimle girişimci adayları başarılı olabilir. Özellikle sektörel tecrübeyi aktarabilecek eğitim kadrosuna sahip olduğumuz ve sektörle öğrencilerimizi buluşturabildiğimiz için bu konuda doğru adres olduğumuzu düşünmekteyiz.

Girişimciliğin üniversite adı altında bir üniversite yoktur ama eğitim ve altyapı desteği sağlayan üniversite vardır. Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi gibi.

Yeditepe Üniversitesinin Teknoloji Transfer Ofisi sayesinde TÜBİTAK, KOSGEB, AB fonları ve diğer fırsatlar hakkında eğitim, toplantı, bilgilendirme ve destekler vererek hem girişimcinin önünü açmaktadır hem de girişimciyi bilinçlendirmektedir.

Ticari, Kurumsal, İç ve Sosyal olmak üzere dört çeşittir. Bilişim Sistemleri Teknolojileri Bölümü olarak neredeyse bu dört alanda girişimci yetiştirebilecek sisteme sahibiz ve öğrencilerimizin birçoğu okurken ve mezun olduktan sonra kendi girişimlerini başlatarak bizi gururlandırmaktadırlar.

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümümüzde SAP, Microsoft, Cisco ve Oracle gibi sektörün önde gelen temsilcileri seminerler vermiş ve öğrencilerimizle bilgi ve tecrübelerini paylaşmışlardır.

Girişimcilik Belgesi öğrencinin aldığı sertifikalar, eğitim, özgüven, takım çalışmasına uygunluk, yaptığı staj ve projelerdir.