• Türkçe
  • English

Çift Anadal Anlaşmalarımız

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Uluslararası Finans
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Yönetim Bilişim Sistemleri

 

Çift Anadal Programına Katılım Koşulları

Bu bölümün öğrencileri, ÇAP anlaşmamız olan bölümlerle, aşağıdaki koşullar dahilinde Çift Anadal yapabilirler:

  • Üniversitede bir lisans programına kayıtlı olan başarılı öğrencilerin istedikleri ve kabul edildikleri takdirde Üniversite içinde başka bir programa devam ederek ikinci bir lisans belgesi almaları için açılır.
  • Çift anadal programının, her iki anadalın mezuniyet için gerekli toplam kredi saatlerini ve bu programların diğer gereklerini yerine getirmek koşuluyla, ana dal programının toplam kredisine ek olarak en az 30 kredilik ders yüküne sahip olması gerekir.
  • Çift anadal programına, kayıtlı olunan programın en erken üçüncü ve en geç beşinci yarıyılında başvurulabilir.
  • Öğretim süresi hazırlık sınıfı hariç dört yıldan (sekiz dönem) fazla olan fakültelerde çift anadal programına en geç yedinci yarıyılda başvurulabilir.

Bir öğrencinin Çift Anadal Programına kabul edilebilmesi için:

Başvurduğu döneme kadar kayıtlı bulunduğu anadal programında almış olduğu derslerin tümünü başarı ile tamamlamış olması; çift anadal programı için başvuru anında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 3.00 (burslu Çift Anadal yapabilmek için başvuran öğrencilerin not ortalamaları 4 üzerinden 3.5) olması; çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki ÖSYS taban puanından az olmamak üzere yerleştirme puanına sahip olunması; ve yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde, öğrencinin yetenek sınavında da başarılı olması gerekir. Aynı anda birden fazla ikinci anadal programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci anadal diploma ile yandal programına kayıt yapılabilir.

Çift anadal programındaki öğrenci, anadal programında yükseköğretim kurumu içinde geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci anadal diploma programına yatay geçiş yapabilir. Çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin ikinci anadal genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 2.50’ye kadar düşebilir.

Genel not ortalaması ikinci kez 2.50’nin altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.

Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal programından kaydı silinir.

İkinci anadal programından mezun olabilmek için ikinci anadal genel not ortalamasının en az 2.70 olması ve programların mezuniyet koşullarının yerine getirilmesi gerekir.

Çift anadal programına devam eden öğrenciye ikinci anadal diploması, devam ettiği birinci anadal programından mezun olması halinde verilir. Anadal programını tamamlayan, ancak ikinci anadal programından eksikleri kalan öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programının bulunduğu fakültenin yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir. Ancak kredi yükünün yoğun olduğu çift anadal programlarında uzatmaya gerek duyulması halinde ilave bir veya iki yarıyıl daha uzatma verilebilir. Kayıtlı bulunduğu lisans programından mezuniyet hakkını elde eden ve çift anadal lisans programını tamamlayan öğrenciye ikinci bir lisans diploması verilir.

► ÇAP/Yandal hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız