• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ATD 457
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dersin amacı, sistem yaklaşımı çerçevesinde Türk Vergi sisteminin kavramsal olarak algılanmasına, TVS’nin başka ekonomik ve sosyal sistemlerle etkileşiminin izlenmesine, sistemin oluşum ve değişim dinamiklerinin incelenmesine, TVS’nin temel kurum ve kavramlarının ve başlıca sorunlarının çok faktörlü ve bütünsel bir biçimde anlaşılmasına katkı sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Sistem Yaklaşımı; Sistem Yaklaşımının Dinamiği, Çok faktörlülük ve Bütünsellik Kavramları; Türk Vergi Sistemi: Alt ve Üst Sistemlere Genel Bakış; TVS’nin Oluşumu, Tarihsel Çerçevesi, Gelişimi, AB Perpektifinin Etkisi; Sistemin Evrimi: Vergi Gelirlerinin Gelişimi; Vergi Mükerrerliği ve Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları; TVS’nin Hukuksal Yapısı: Vergi Usul Yasası; Gelir Vergisinin temel özellikleri ve ilkeleri; Kurumlar Vergisinin önemli mekanizmaları: Transfer fiyatlaması, örtülü kazanç ve örtülü sermaye; Sistemin Sorunları ve Ekonomik Yapı ile İlişkisi 1

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Sunum 4: Benzetim 5:Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A:Sınav , B:Sunum, C: Ödev, D:Proje, E:Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme

Yöntemleri

1 Öğrencinin ekonomik ve sosyal olayları çok faktörlü ve bütünsel biçimde analiz etme yeteneği kazanması 1,3,7,9 1,2,3 A, B, C
2 Sosyal ve ekonomik yapılar arasında karşılıklı etkileşim mekanizmalarını algılaması 4,5,7 1,2,3 A, B, C
3 Kendi başına araştırma ve sunum yapma becerisini geliştirmesi 1,3,9,11 1,2,3 A, B, C
4 Vergi sisteminin karar mekanizmalarına etkisini izleme alışkanlığı kazanması 5,7,1,9 1,2,3 A, B, C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1

 

Sistem Yaklaşımı  
2 Sistem Yaklaşımının Dinamiği, Çok faktörlülük ve Bütünsellik Kavramları  
3 Türk Vergi Sistemi: Alt ve Üst Sistemlere Genel Bakış  
4 TVS’nin Oluşumu, Tarihsel Çerçevesi, Gelişimi, AB Perpektifinin Etkisi  
5 Sistemin Evrimi: Vergi Gelirlerinin Gelişimi  
6 Vergi Mükerrerliği ve Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları  
7 TVS’nin Hukuksal Yapısı: Vergi Usul Yasası  
8 Gelir Vergisinin temel özellikleri ve ilkeleri  
9 Kurumlar Vergisinin önemli mekanizmaları: Transfer fiyatlaması, örtülü kazanç ve örtülü sermaye  
10 Katma Değer Vergisi  
11 Vergi Yargısı  
12 Sistemin Sorunları ve Ekonomik Yapı ile İlişkisi 1  
13 Sistemin Sorunları ve Ekonomik Yapı ile İlişkisi 2  
14 Değerlendirme  
15 Final Sınavı  

 

Kaynaklar

Ders Notu AB Yolunda Mali Dünyamız, Okan Müderrisoğlu vdg.
Diğer Kaynaklar http://www.systems-thinking.org/

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 2 20
Ödev 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Uluslararası finans mezunu çok kültürlü ve çok dilli çevrelerde çalışmasını kolaylaştıracak, bulunduğu ortama adapte edecek, edindikleri birden fazla dilde güçlü yazılı ve sözel iletişim becerisini kullanarak uyum sorunlarını ortadan kaldıracak kültürlerarası yetkinlik kazanır.     X      
2 Uluslararası finans sisteminin yasal çerçevesini oluşturan başlıca hukuk kuralları ve mevzuatları dikkate alınıp, öğrencilerin bu alanlarda ileride karşılaşabilecekleri durumlar karşısında hazırlıklı olmaları sağlanır.         X  
3 Uluslararası finans mezunu sanal laboratuar destekli eğitim programı sayesinde 21.ci yüzyılın getirdiği çağdaş bilişim teknolojilerini ve güncel finans araçlarını etkin kullanır. X          
4 Uluslararası finans mezunları sisteminin içerisinde yer alıp, hem teorik hem de amprik olarak, finansal piyasalardaki iş hayatına uyum sağlamaları hızlandırılır, bu buna bağlı olarak finans olgularının analizi ve yorumlanabilme yetisini kazanırlar.       X    
5 Uluslararası finans mezunları eğitim süreçlerinde tecrübe ettikleri örnek olay, örnek çözümler, edindikleri bilgi birikimleri sayesinde iş dünyasının gerçek dinamiklerini kavrayabilir, sosyal sorumluluk bilincini ve etik değerleri göz önünde bulundurarak içinde bulundukları sistemin gelişmesine katkıda bulunurlar.       X    
6 Uluslararası finans mezunu edindiği liderlik, takım çalışması, kişiler arası iletişim becerileri ile finans ve benzeri disiplinler arası proje geliştirilebilir.       X    
7 Uluslararası finans mezunu döviz piyasaları ve uluslararası finansal pazarlarda gelişen olayları analiz edebilir ve yorumlayabilir, bu piyasalarda türev ürünlerle işlem yapabilir.

 

X          
8 Uluslararası finans mezunu temel finans ilkelerini, karar alma sürecine uygulamak için matematiksel ve istatistik bilgisinden yararlanıp, data toplanması, incelenmesi ve finans piyasasında gerekli olan modellemeleri yapabilir.       X    
9 Uluslar arası finansal mezunu yönetim araçlarını, uluslar arası finansal piyasaları ve aracı kurum ile kuruluşları tanır, kariyerinde eriştiği başarılı bir pozisyon olarak çokuluslu bir şirketin finans yönetiminde gerektiği yerlerde bütün bunlardan yararlanmayı bilir.     X      
10 Uluslar arası finans mezunları hızla değişen iş, ekonomik ve finansal koşullarda sorumluluk alır, sürece uyum sağlar, analitik ve yaratıcı yaklaşımlarla süreci yönetebilirler.     X      
11

 

 

 

Uluslar arası finans mezunu edindiği eleştirel düşünme yeteneği kullanarak, uluslararası çevredeki politik, yasal, ekonomik ve teknolojik güçleri anlayarak, bu güçlerin sebep ya da sonuç olduğu olaylar zincirini anlayıp, gerektirdiği yerde edindiği bilgileri ve analizleri aktarabilir.

 

 

      X    
12 Istatistiki bilgileri öğrenme ve pratike dökme becerisi kazandırma ile bunu projelendirmek     X      
13 Verilerin toplanması ve yorumlanması aşamasında toplumsal sorumluluk bilinciyle etik ilkeleri anlayabilme ve uygulayabilmek.     X      
14 Ürettiği projeleri toplum yararına kullanabilme ve duyarlılıkla paylaşabilmek     X      
15 Kültürlerarası farklılığın Uluslararası ticarette meydana getirdiği ötekileştirme üzerinde stratejik karar alabilme ve uygulayabilmek       x    
16 Uluslararası ilişkiler bağlamında Türkiye'nin dış siyasetini analiz edebilme ve katma değer sağlayabilmek. Bu bağlamda uluslararası ve uluslar üstü kurumların politikalarını yorumlayabilmek       x    
17 Öğrenilen bilgilerin bilgisayar ortamında uygulama ortamı verilerek bunların fonksiyonel değerlerini görebilme ve analiz edebilme becerisini  sağlamak       x    
18 Ulusal ve uluslararası pazara hakim olma ve tüketicinin pazar değerlendirmesi üzerindeki etkisi analiz etme becerisi sağlamak. Doğru tüketici tercihlerini belirleyebilmek.       x    

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 15 15
Ödev(Sunum) 1 10 10
Final Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü     130
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.2
Dersin AKTS Kredisi     5