• Türkçe
  • English

Bildiriler

Kar A. and Kesim S. (2004), “Sanal Alana Sızan Sırlar”, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kadın Çalışmalarında Disiplinler Arası Buluşma 1-4 Mart 2004 Sempozyum Bildiri Metinleri, Vol. 3, pp. 417-424 (ISBN: 975- 307- 010- 1).

Kar A. (2005). “Armağanın Sembolik Kültür İlişkilerindeki Yeri”, M.Ü. Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezinin Düzenlediği Sempozyumu,  Kasım.

Kar A. (2006), “Kurban Geleneğinin Sosyo-ekonomik Analizi”, 16.Ulusal Sosoyoloji Kongresinde Bildiri, Eylül.

Kar. A (2008), “Araştırmalarda Sosyal Antropolojik Boyut”, Yeditepe Üniversitesi, Türkiye ve Dünyada Antropoloji ve Eğitimi Sempozyumunda Bildiri, Eylül.

Kar A. and Kesim Güven S. (2012). “Uysal Bedenlerin Tekinsizliği: Mahremiyetin İnşaası”, Visualist 2012, International Congress on Visual Culture: New Approaches in Communication, Art and Design “Digitalization”  İstanbul, 7- 9 March 2012, Vol. 2, pp. 742-753 (ISBN: 978- 605- 4233- 76- 2).

Kar A. and Kesim S. (2013). “The Paradoxical Relationship Between the Thruth of the Real World and the Opening in Social Media (Facebook)”, Ege University 14 th. International Cultural Studies Symposium, Confinement, Resistance, Freedom, İzmir, 8-10 Mayıs 2013, published in 2015, No. 191, pp. 29-42 (ISBN: 978- 605- 338- 113- 6).

Kar A. (2016). "How Social Media Alters Human Relationships?" and "Mediated Communication, Disembodied Love…", IV. AGP International Humanities and Social Sciences Conference, May 19-22, 2016, Berlin, Germany.

Yildirim F. , Transformation of E-Learning to Mobile Learning for the Academic Work Force in Turkey with Encountered Barriers and Tradeoffs. , International Conference on Education, Informatics, and Cybernetics: ICEIC 2011 November 29th - December 2nd, 2011 – Orlando, Florida, USA.Proceedings of the International Conference on Education Informatics, and Cybernetics (ICEIC 2011), p 14-19, (ISBN:978-1-936338-44-3).

Yildirim F. , Baban E. , Lost Identity Syndrome with the Affect of Social Network and Digital Media, International Congress on Visual Culture 2012, March 2012, Istanbul, p 2-7, volume 1, (ISBN:978-605-4233-76-2), Istanbul Kultur University Publication No:168.

Yildirim F. , E-procurement Marketing Efforts with the Help of Customer Relationship Management Philosopy, International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI), June 13-15, 2012, p 400-405, (ISBN 978-960-287-140-9), organized by Alexander Technological Institute (ATEI) of Thessaloniki, Department of Marketing and Bucks New University ; editors Irene Tilikidou, Eugenia Wickens, Christos Sarmaniotis. Thessaloniki, Greece.

Yildirim F. , Gulbahar O., Digital Marketing Transformation Covering Group Online Sales, E-commerce and Social Media for Hospitality Industry in Turkey, 2nd International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI), (ISBN: 978-960-287-145-4), June 18-20, 2014, Athens, Greece.

Yildirim F. , The Factors That Affect The Company’s B2B Overall Use Throughout the B2B Portal Transactions and a Survey in Turkey, The International Academy Of E-Busıness 10th Annual Conference 2010, San Francisco, Published by a Publication of the International Academy of E-Business, The E-business Review, Volume X, , (ISSN 1550-7793), 2010, pg:143-147

Makaleler

Kar A. (2003), “Küreselleşmenin İçerme Gücü / Güçsüzlüğü”, İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi Dergisi, No. 16, pp. 513-522 (ISSN: 1302- 633X).

Kar A. and Kesim S. (2003/3). “Alternatif Bir Sosyalleşme Zemini Olarak İnternet ve Bir Sanal Cemaatler”, Folklor Edebiyat Dergisi, Vol.4, No.35, pp. 51-64 (ISSN: 1300- 74911).

Kar A. (2008). "Self-Gift Giving: A New Widespread Consumption Culture", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Vol. 17, No. 3, pp. 259-276 (ISSN: 1304-8880).

İnceoğlu Y. and Kar A. (2009). "New Beauty Icons: Freedom or Conviction to the Human Body", Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, Vol. 10, No. 10, pp. 7-31 (ISSN: 1305- 2411).

Kar A. and Kesim Güven S. (2010/1). “Medyanın Seyirlik Sunakları: Yarışma Programları”, Folklor Edebiyat Dergisi, Vol. 16, No. 61, pp. 17-32 (ISSN: 1300- 7491).

Kar A. and Kesim Güven S. (2011). “Ataerkil Erkeklik Örüntüleri Dönüşüyor mu? Genç Erkeklerin “Erkeklik” Algısı”, Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi, İletişim Çalışmaları Dergisi, No. 14, Güz 2011, pp. 154-179.

Kar A. and Kesim Güven S. (2013), “Kutuplaş(tır)manın Yeni Mekanları: Kapalı Siteler”, Folklor Edebiyat Dergisi, Vol 19, No 75, pp. 9-36 (ISSN: 1300- 7491).

Yıldırım F. (2010). "Integration Period of E-learning in Universities: A survey in Turkey", Jul. 2010, Vol. 7, No. 7 (Serial No. 57), Journal of US-China Public Administration, pp. 77-81, David Publishing, USA (ISSN 1548-6591, CBSN337B0103).

Yıldırım F., Korucu O., Aktaş C., Kule G. (2010). "E-Learning Education System in Universities with Instructors’ Perspectives and A Survey In Turkey", International Journal Of Social Sciences and Humanity Studies, Vol. 2, No. 1, pp. 25-31 (ISSN: 1309-8063) (Online).

Yıldırım F. and Panayırcı C. (2010). "Virtual Social Life and Related Marketing Efforts in the World of Online Games", International Journal of Business and Management Studies, Vol. 2, No. 1, pp. 17-23 (ISSN: 1309-8047) (Online).

Yıldırım F. and Yamamato G. T. (2011). "Integration and System Failures of Electronic Governmental Procurement Systems in Turkey and Proposals for More Efficient Systems in the Light of B2B Portal Movements", International Journal of Ebusiness and Egovernment Studies, Vol. 3, No. 2, pp. 51-58 (ISSN: 2146-0744) (Online).

Yıldırım F. and Panayırcı C. (2012). "Governmental Mobile Technology Usages During Promotion Efforts Of Reaching Their Citizens", International Journal Of Ebusiness and Egovernment Studies, Vol. 4, No. 1, pp. 35-43 (ISSN: 2146-0744) (Online).

Yıldırım F. (2012). "How Can We Use The Benefits Of Private Shopping And Group Online Buying In E-Government?", International Journal of Management Sciences and Business Research, Volume 1, Issue 8, pp. 1-4 (ISSN: 2226-8235) (Online).

Yıldırım F. (2012). "How Marketing and Customers Will be Affected by Cloud Computing?", International Journal of eBusiness and eGovernment Studies (IJEBEG), Publisher: The Social Sciences Research Society, Vol. 4, No. 2, July 2012, pp. 27-35 (ISSN: 2146-0744) (Online).

Kaplancalı U. T. and Demirkol Z. (2016). "Fundamentals of Teaching Coding to Children: Basics of How to Code", 6th International Conference on Innovations in Learning for the Future, Istanbul, Turkey, October 24-26, 2016.

Lisk T. C., Kaplancalı U. T., Riggio R. E. (2012). "Leadership in Multiplayer Online Gaming Environments", Journal of Simulation and Gaming, Vol. 43, No. 1, February 2012, pp. 133-149, SAGE Publications, Inc., Thousand Oaks, CA, USA.

Kitaplar

İnceoğlu Y. and Kar A. (2016). "Kadın ve Bedeni", Ayrıntı Yayınları (ISBN: 978-975-539-562-3).

Yıldırım F.; Editors: Gonca Telli Yamamoto, Uğur Demiray, Mehmet Kesim (2011). Türkiye’de E-Öğrenme: Gelişmeler ve Uygulamalar (book), “Uzaktan Eğitim Sistemine Geçişin Esas Öğeleri Olan, Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerinin Bakış Açıları” (chapter), 2011, Efil Yayınevi, pp. 20-38, Ankara, Turkey (ISBN: 9786054334612).

Yıldırım F.; Editor: Gonca Telli Yamamoto (2011). "Mobil Yaşam ve Uygulamaları" (book), "Genç Kitlenin Mobil Uygulamalarına ve Mobil Öğretime Bakışı Türkiye’de Bir Araştırma” (chapter), pp. 96-101, Istanbul, Turkey (ISBN: 978-605-62095-2-9).

Yıldırım F. and Panayırcı U. C. (2016). "CRM - Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Pazarlama İletişimi", Papatya Bilim Yayınevi (ISBN: 9786059594011).