• Türkçe
  • English

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Uluslararası Ulaştırma Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü

Ulaştırma maliyetleri, bir ekonomik sektör olarak, bir ülke ekonomisinin yaklaşık %9’u oluşturmaktadır.  Daha net bir biçide anlatmak gerekirse, tüketilen veya kullanılan malların maliyetlerinin yaklaşık %15’i taşıma ve ulaştırma ile ilgili maliyetlerdir. Ulaştırmacılık işte bu kadar önemli ve büyük bir sektördür.

Teknolojik gelişmelerin hızı ile doğru orantılı olarak ulaştırma ve taşıma sistemleri yapısal olarak değişmekte ve her geçen gün daha farklı boyut kazanmaktadır. Bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, geleneksel ulaştırma biçim ve araçlarını da hızla değiştirmektedir. Günümüzde Endüstri 4.0 teknolojileri artık ulaştırma sektörüne de oldukça fazla değer katmaya başlamıştır.
Bu gelişmeler sektörün ihticaç duyduğu eleman profilini de değiştirmiştir.

Gelişen ulaştırma sektöründe artık, analitik düşünebilen, çabuk ve doğru karar verebilen, teknolojik gelişmeleri takip edebilen, bilgisayar teknolojilerine hakim elemanlara ihtiyaç duyulduğu anlaşılmaktadır. Bu sektörlerde yar alacak olan geleceğin çalışanları da gelişmekte olan teknolojilere hakim olmak zorundadır.

Bu gerçeği ve zorunluluğu anlayan Yeditepe Üniversitesi, ulaştırma sektörünün ortaya çıkan eleman ihtiyaçlarını karşılamak üzere Ticari Bilimler Fakültesi bünyesinde yeni bir program hazırlamıştır: Uluslararası Ulaştırma Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü”.

Nesnelerin interneti konularının, coğrafi bilgi sistemleri ile entegre edildiğinde, tüm yaşam tarzını değiştirebilecek sonuçlar doğuracağı düşünülmektedir. Çevresel faktörler ve toplumun yaşam tarzı gibi teknolojiye etki eden faktörlerin birlikte ele alınma ihtiyacı, yukarıda sayılan gelişmeler de dikkate alındığında yeni bir eğitim alanının ortaya çıkması gerekliliğini hissettirmektedir.

Enerjinin verimli kullanımı, sürdürülebilirlik kentsel yapı gibi bilim dalları ve bunları ilgilendiren alt dallardaki konuların bir bütün halinde ele alınarak ulaştırma ve taşıma sistemleri ile beraber düşünülmek zorunluluğu, kentlerde artmakta olan nüfus ile daha önemli bir hal almıştır.

Diğer taraftan, raylı sistemlerin dünyada halen en güvenilir taşıma modu olduğu gerçeğinden yola çıkarak, hızlı ve akıllı sistemlerin, bir insanın gündelik yaşantısına direk kumanda etmesi, taşımanın planlanması ve organize edilmesi konusunu daha da önemli hale getirmiştir.

Bu bilgiler ve tecrübeler ışığında, yeni açılacak olan “Uluslararası Ulaştırma Sistemleri ve Teknolojileri” bölümünün, SAY puan türü ile öğrenci alarak, hem sayısal planlama hem de çevreci, bilgi sistem ve teknolojilerine hakim olan nosyonu ile geleceğin şehirlerini daha iyi planlayan, uluslararası taşıma teknolojileri ve bunların eko sisteme adapte edilmesi konularında uzman nitelik taşıyacağı değerlendirilmektedir.

Yukarıda açıklanmış olan gereksinimler ve gerekçeler doğrultusunda, programa katılan öğrencilerin başlıca şu bilgi ve yetenekleri kazanması amaçlanmaktadır:

  • Sayısal (analitik) karar verme becerileri kazandırmak için öğrenciler, yeterli matematik, istatistik, yöneylem, modelleme ve simülasyon dersleri ile donatılacaktır. Belli başlı taşıma türlerinin her biri ayrı bir ihtisas konusudur.
  • Öğrencilerin tercih edeceği ulaştırma modelinde uzmanlaşabilmesi amacıyla, her bir ulaştırma ve taşıma modelinin ayrıntılı işleneceği 2-4 dönemli seçmeli dersler sunulacaktır.
  • Uluslararsı çalışmak zorunluluğu nedeniyle, öğrenciler eğitim dili olan ingilizce dışında yaygın kullanılan ve kendisinin seçeceği diğer bir yabancı dili öğrenerek en az 2 yabancı dil ile donatılmış biçimde mezun edilecektir.
  • Günümüzün bilgi çağı olduğu gerçeği düşünüldüğünde, öğrencilerin ulaştırma sektöründe kullanılan ve sektörün geleceğini etkileyecek bilgi sistemlerinin değişik boyutları en az 4 dönemlik dersler ile öğretilecektir. Bu amaçla bünyemizdeki bilgisayar laboratuarları yoğun olarak kullanılacaktır. Ayrıca, bilgi teknolojileri konusunda faaliyet gösteren firma ve akademik birimler ile iş birliği yapılacaktır.
  • Ulaştırma sektörünün kendisine özgü bir de hukuksal çerçevesi vardır. Öğrencilere 2 dönem boyunca uluslararası ulaştırma operasyonlarının hukuksal çerçevesi öğretilecektir.
  • Öğrencilerin birlikte iş yapabilme, proje geliştirebilme ve innovasyon becerileri kazandıracak “Proje” dersleri olacaktır.
  • Son olarak, öğrenciler sektör uygulamaları ve iş yaşantıları, içinden görmeleri amacıyla iki yaz boyunca staj yapacaklardır. Ayrıca, öğrencilerin kendilerini geleceğe hazırlamaları amacıyla, çeşitli kuruluş ve işyerine inceleme gezileri düzenlenecektir.

► Akademik Programı görmek için tıklayınız