• Türkçe
  • English

Bilişim Sistemleri ve Teknoljileri Bölümümüz, öğrencilerine Çift Anadal ve Yan dal olanakları sunmaktadır. Çift Anadal, öğrencinin iki programı birlikte bitirerek iki diploma alması demektir. Yan dal ise sınırlı sayıda ders alarak ikinci bir dalda sertifika alması demektir. Giderek artan disiplinler arası çalışma ihtiyaçları nedeniyle öğrencilerimize, bundan 20 yıl sonrasını da düşünerek bu tür programlarla ilgilenmelerini ve destekleyen üniversitelere yönelmelerini öneririz. Fakülte içinde Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Finans Bölümleri ile, Fakülte dışında İktisat, İşletme, Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi ile değişik çift anadal ve yandal uygulamaları vardır. Burslu 3.50, burssuz 3.00 ortalama barajı vardır. Yandal için burslu 3.25 ortalama barajı vardır.

 

ÇİFT ANADAL

Çift ana dal programı, her iki ana dalın mezuniyet için gerekli toplam kredi saatlerini ve bu programların diğer gereklerini yerine getirmek koşuluyla, ana dal programının toplam kredisine ek olarak en az 30 kredilik ders yüküne sahip olması gerekir. Çift ana dal programına, kayıtlı olunan programın (Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri) en erken üçüncü ve en geç beşinci yarıyılında başvurulabilir. 

Bir öğrencinin çift ana dal başvurusunun kabul edilebilmesi için:

  • Başvurduğu döneme kadar kayıtlı bulunduğu ana dal programında (Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri) almış olduğu derslerin tümünü başarı ile tamamlamış olması
  • Çift ana dal programı için başvuru anında ana dal programındaki (Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri) genel not ortalamasının (CGPA) en az 3.00 (Çap programına burslu başlamak için öğrencinin genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 3.50) olması
  • Çift ana dal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere yerleştirme puanına sahip olunması gerekir.

Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift ana dal diploma programına öğrenci kabulünde, öğrencinin yetenek sınavında da başarılı olması gerekir. 

Aynı anda birden fazla ikinci ana dal programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci ana dal diploma ile yan dal programına kayıt yapılabilir. Çift ana dal programındaki öğrenci, ana dal programında yükseköğretim kurumu içinde geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci ana dal diploma programına yatay geçiş yapabilir. Çift ana dal öğrenimi süresince öğrencinin ikinci ana dal genel not ortalaması (CGPA) bir defaya mahsus olmak üzere 2.50’ye kadar düşebilir. Genel not ortalaması (CGPA) ikinci kez 2.50’nin altına düşen öğrencinin ikinci ana dal diploma programından kaydı silinir. Çift ana dal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci ana dal programından kaydı silinir. 

İkinci ana dal programından mezun olabilmek için ikinci ana dal genel not ortalamasının (CGPA) en az 2.70 olması ve programların mezuniyet koşullarının yerine getirilmesi gerekir. Çift ana dal programına devam eden öğrenciye ikinci ana dal diploması devam ettiği birinci ana dal programından mezun olması halinde verilir. Ana dal programını tamamlayan, ancak ikinci ana dal programından eksikleri kalan öğrencilerin öğrenim süresi, ikinci ana dal diploma programının bulunduğu fakültenin yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir. Ancak kredi yükünün yoğun olduğu çift ana dal programlarında uzatmaya gerek duyulması halinde ilave bir iki yarıyıl daha uzatma verilebilir. Kayıtlı bulunduğu lisans programından mezuniyet hakkını elde eden ve çift ana dal lisans programını tamamlayan öğrenciye ikinci bir lisans diploması verilir.

 

YAN DAL

Yan dal programının, ana dal derslerine (Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri) ek olarak en az 21 kredilik ders yüküne sahip olması gerekir. Yan dal programına, kayıtlı olunan programın (Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri) en erken üçüncü ve en geç altıncı yarıyılında başvurulabilir.

Bir öğrencinin yan dal programına kabul edilebilmesi için:

  • Başvurduğu döneme kadar kayıtlı bulunduğu ana dal programında (Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri) almış olduğu derslerin tümünü başarı ile tamamlamış olması
  • Yan dal programı için başvuru anında ana dal programındaki (Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri) genel not ortalamasının (CGPA) en az 2.50 olması gerekir.
  • Burslu yan dal yapabilmek için de başvuran öğrencilerin not ortalamaları 4.00 üzerinden 3.25 olması şartı aranır. 

Aynı anda birden fazla ikinci ana dal programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci ana dal diploma ile yan dal programına kayıt yapılabilir. 

Öğrencinin yan dal programına devam edebilmesi için ana dal programındaki (Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri) genel not ortalamasının (CGPA) en az 2.30 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yan dal programından kaydı silinir. Yan dal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin yan dal programından kaydı silinir. Yan dal sertifikası alabilmek için ana dal (Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri) genel not ortalamasının (CGPA) en az 2.30 olması gerekir. Yan dal programına devam eden öğrenciye yan dal sertifikası, devam ettiği birinci ana dal (Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri) programından mezun olması halinde verilir. Ana dal programını (Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri) tamamlayan, yan dal programından eksikleri kalan öğrencilerin öğrenim süresi yan dal programının bulunduğu fakültenin yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir. Kayıtlı bulunduğu lisans programından (Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri) mezuniyet hakkını elde eden ve yan dal programını başarı ile tamamlayan öğrenciye ise yan dal sertifikası verilir.